Cookie Consent Banner

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relevant information. Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy.

 


Beleid X_YUSUF_BOSS


Bezoldiging directie en bestuur

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. De bezoldiging van de directie is gebaseerd op een vast salaris, gebaseerd op de CAO Toneel en Dans (schaal X). In het geval van externe opdrachten die buiten de reguliere activiteiten van de stichting vallen (denk bijvoorbeeld aan commerciële opdrachten) kan in sommige gevallen door het bestuur besloten worden dat er voor deze opdrachten een extra vergoeding uitgekeerd wordt aan de directie.


De artistiek leider is voor onbepaalde tijd in dienst van de stichting (0,8 fte). De zakelijk leider is, in verband met de omvang van de organisatie en andere klussen als ZZP’er verbonden aan de stichting voor 9-10 dagen per maand. Als de stichting in omvang groeit, zal ook de zakelijk leider in dienst gaan. Beide overeenkomsten hebben een opzegtermijn van 2 maanden. In geval van ontslag worden de wettelijke regels toegepast.


Vergoedingen team

Vanwege de omvang en het projectmatige karakter van de organisatie, bestaat de rest van het team uit freelancers. We hanteren bij het maken van overeenkomsten en het bepalen van vergoedingen de CAO Toneel en Dans. We kijken daarbij naar de functie in het loongebouw die het meest overeenkomt met de werkzaamheden die ze voor ons vervullen en houden rekening met hun eerdere ervaring en de kennis die ze meebrengen. We rekenen met dagprijzen, die we als volgt berekenen:

  1. We zoeken naar de passende schaal en trede in het loongebouw.

  2. We rekenen daar 50% bovenop (voor de kosten die de ZZP’er maakt voor verzekeringen, pensioen, etc.)

  3. We delen dit bedrag door 21,5 (het gemiddelde aantal werkbare dagen per maand)


Een werkdag zien we als ongeveer 7-8 uur werk. Voor repetitiedagen rekenen we met maximaal 6 uur en passen we de dagprijs hier op aan.

Afspraken over vergoedingen worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.


Vertrouwenspersoon

Binnen onze organisatie hechten we veel waarde aan een veilige en vertrouwelijke werkomgeving. Om deze reden is de rol van de vertrouwenspersoon gecreëerd. Deze persoon dient als aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag of andere kwesties waarbij zij behoefte hebben aan vertrouwelijk advies.

De vertrouwenspersoon heeft als taken:
- Het bieden van een luisterend oor voor collega's die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie en geweld. 
- Het geven van advies over mogelijke vervolgstappen.
- Het ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen binnen of buiten de organisatie.
- Het doorverwijzen naar externe hulpverlening indien nodig.
- Het bevorderen van het welzijn van medewerkers door bij te dragen aan een veilig werkklimaat.

De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie die aan hem of haar wordt toevertrouwd. Gesprekken worden strikt vertrouwelijk behandeld en informatie wordt alleen met toestemming van de betrokkene gedeeld met anderen.